You are here

กิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกช

กิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกช
กิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกชกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกช
กิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกชกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกชกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกช
 

ศูนย์กีฬารามาธิบดี หน่วยสวัสดิการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกช ซึ่งมี คุณบงกช เบญจรงคกุล (ตั๊ก) อ. นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณปัณฑร ทองตาพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี เป็นวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)