You are here

ศจย. และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยื่นหนังสือชื่นชมจุดยืนแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศจย. และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยื่นหนังสือชื่นชมจุดยืนแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศจย. และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยื่นหนังสือชื่นชมจุดยืนแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศจย. และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยื่นหนังสือชื่นชมจุดยืนแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศจย. และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยื่นหนังสือชื่นชมจุดยืนแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศจย. และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยื่นหนังสือชื่นชมจุดยืนแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดย ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศจย.) ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เข้ายื่นหนังสือชื่นชมจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล