You are here

งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี
งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการประกวดกระทงรักษ์โลก และชมการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบริหาร