You are here

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 นอกสถานที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 นอกสถานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 นอกสถานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 นอกสถานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 นอกสถานที่
 

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2562 นอกสถานที่ โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ       

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์