You are here

ธรรมบรรยาย

ธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายธรรมบรรยายธรรมบรรยาย
 
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี วิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดธรรมบรรยาย โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย ซึ่งมี ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ ประธานอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสังฆทาน    
     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1