You are here

คณะผู้บริหารคณะฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และถวายลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

คณะผู้บริหารคณะฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และถวายลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุคณะผู้บริหารคณะฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และถวายลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย