You are here

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญหนังสือลงพระนามรับสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน พระราชทานแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญหนังสือลงพระนามรับสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน พระราชทานแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญหนังสือลงพระนามรับสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน พระราชทานแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญหนังสือลงพระนามรับสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน พระราชทานแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญหนังสือลงพระนามรับสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน พระราชทานแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค อัญเชิญหนังสือลงพระนามรับสั่งเกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน มาพระราชทานแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร