You are here

เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา
เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยาเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยาเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 
     งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการเสวนา 
     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร