You are here

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15
 

ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และ นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15 ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่อาจารย์แพทย์อาวุโสตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สถานที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี