You are here

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และคณะเจ้าหน้าที่ นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรง มีพระวรกายแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์