You are here

การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)

การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)
 

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA) โดย อ. นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์