You are here

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดล

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดล
รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดลรมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดล
รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดลรมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดลรมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดลรมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดลรมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดลรมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
     ศ. นพ.บรรจง มไหสวิริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสให้เกียรติมาบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และมอบนโยบายให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามกรอบและยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล    
      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล