You are here

ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
 
    ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญและฟังบรรยายธรรมเทศนาพร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรรามาธิบดี       
    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร