You are here

งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นงานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นงานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
 
     งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยสิ่งของเครื่องใช้มาจากการกิจกรรม “ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก” ที่บุคลากรรามาธิบดี และผู้ใช้บริการร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานมาแลกเปลี่ยนกันหรือมอบให้ ในรูปแบบตลาดนัด กระตุ้นให้รู้จักการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการสร้างขยะ อีกทั้งสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมแบ่งปันสิ่งของให้เด็ก ๆ ครอบครัวที่ขาดแคลน และเด็ก ๆ บ้านมูลนิธินกขมิ้น 
     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ