You are here

ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ

ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
 

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี วิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ จากวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งมี ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ ประธานอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนและกราบเชิญบรรยาย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)