You are here

ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งมีแพทย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ (4TW) ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล