You are here

งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564

งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 เรื่อง "การควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 16 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านบริหาร เป็นองค์ปาฐก ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2021 เรื่อง “Delivering Quality Healthcare for Better Life Quality” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับองค์ปาฐก และผู้เข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล