You are here

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”
งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”
 

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 31 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย” โดยมีผู้อภิปราย ดังนี้

ดร. พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2562

ผศ. นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ยุวเพชรแห่งรามาธิบดี ปี 2563

นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล
(สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา)
แพทย์ดีเด่นในชนบท มูลนิธิแพทย์ชนบท ปี 2562 และยุวเพชรแห่งรามาธิบดี ปี 2564

นพ.พิบูลย์ ลี้สกุล
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนจิตพิมล จังหวัดเพชรบูรณ์

รศ. พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2563

ศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
แพทย์ระบบทางเดินอาหารรุ่นใหม่โดดเด่น ปี 2564
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้ดำเนินรายการ
รศ. นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ จิณณ์ เวลเนส คลินิก โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล