You are here

การประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง “Art of Managing Complexity in Internal Medicine”

การประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง Art of Managing Complexity in Internal Medicine
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง Art of Managing Complexity in Internal Medicineการประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง Art of Managing Complexity in Internal Medicineการประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง Art of Managing Complexity in Internal Medicine
 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง “Art of Managing Complexity in Internal Medicine” โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน    

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี