You are here

ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจในหลักการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์