You are here

แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว “เปิดหลักสูตรร่วม แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาขึ้น ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ. ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งมี ศ. นาวาเอก นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ. ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี