You are here

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Process

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Process
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Processบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Process
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Processบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Process
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Processบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Processบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Process
 

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ภายในงานมีการบรรยาย 2P Safety หมวด P: Patient Care Process โดยมี อ. นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี