You are here

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4
 

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมี ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ภญ.นันทพร เล็กพิทยา หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานให้การต้อนรับ

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์