You are here

พิธีเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online

พิธีเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online
พิธีเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online โดยมี ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม    

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี