You are here

พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOS

พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOS
พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOSพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOS
พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOSพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOSพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOSพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOSพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOSพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOS
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SUPPORT SYSTEM FOR OUR STAFF (SSOS) ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคมแก่บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมและโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรผ่านระบบอินทราเน็ตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล