You are here

การอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562

การอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562
การอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562การอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562การอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562การอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ฟลอร์ไทม์สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี