You are here

ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562

ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562
ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562
ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562
 

คณะกรรมการแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ (Mass Casualty) จัดการซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมซ้อมแผน ซึ่งมี รศ. นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ประธานโครงการแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ (Mass Casualty) ร่วมกำหนดทิศทางในการซ้อมแผน เพื่อเป็นการทบทวน ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์