You are here

กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”

กิจกรรม วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day
กิจกรรม วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Dayกิจกรรม วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day
กิจกรรม วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Dayกิจกรรม วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Dayกิจกรรม วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day
 

คณะอนุกรรมการตัวชี้วัดแผลกดทับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day” โดยมี อาจารย์ นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลแผลกดทับและแผลผิวหนังอักเสบจากการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้” โดย พว.ประไพ อริยประยูร กิจกรรมสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแผลกดทับ นิทรรศการให้ความรู้ และการเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงแผลกดทับ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์