You are here

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)
 

ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นตัวแทนรับกิตติกรรมประกาศ สำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)” โดยมี นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Strategic Directions of 2P Safety of Thailand)”    

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลล์รูม ชั้น 4 อาคารพอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี