You are here

กิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพ

กิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพ
กิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพกิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพกิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพกิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพ
กิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพกิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพกิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพ
 

นพ.มนต์ธวัช อำนวยพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และผู้จัดการสถานพยาบาลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ได้จัดกิจกรรม "FIT FUN FIN ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพ" ณ อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 11 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภา เหลืองมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ลดน้ำหนักด้วยหลักโภชนาการ" โดย อ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกูล) อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก และ "ออกกำลังกายให้สนุกเริ่มที่ใจคุณก่อน" โดย อ. นพ.กานต์ จำรูญโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง InBody ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากศูนย์กีฬารามาธิบดีด้วย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน