You are here

โครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ

โครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
โครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจโครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
โครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจโครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจโครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจโครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจโครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจโครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
 

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “Ramathibodi Heart Transplantation: Starting & Sharing Experience” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์