You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Faculty Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Faculty Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Faculty Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Faculty Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Faculty Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมแนะนำตัว พร้อมรับฟังผลสรุป เสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี