You are here

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนและแสดงความยินดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนและแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติส่งมอบทุน และแสดงความยินดีแก่ นางสาวภัทราพร ขวาวเดช นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้องโรงปูนผู้หนึ่ง  

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี