You are here

การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”

การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”
การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”การประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ”
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course “Programmatic Assessment: วัดผลเพื่อการเรียน ไม่ใช่เพื่อการสอบ” โดยได้รับเกียรติจาก อ. นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี