You are here

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย” (หลักสูตร 10 วัน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย หลักสูตร 10 วัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย หลักสูตร 10 วันการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย หลักสูตร 10 วันการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย หลักสูตร 10 วันการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย หลักสูตร 10 วัน
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย” (หลักสูตร 10 วัน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี