You are here

โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง “สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์”

โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง “สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และเปิดให้มีการแชร์ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดโครงการและการทำกิจกรรมกลุ่ม ทั้งนี้ยังเป็นการบริการวิชาการให้แก่สังคมอีกด้วย

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี