You are here

บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562

บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562
บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562
บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ซึ่งการบรรยายครั้งนี้นำโดย คุณเทวัญ คงพิพัฒน์กุล หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน มาบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเลือกใช้สวัสดิการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล