You are here

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563
 

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563 โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนได้ประชุมผ่าน Video Conference

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์