You are here

พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล โดยมี พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล