You are here

พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27

พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27
พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27
พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “วงเวียนแห่งความรู้ สู่องค์กรร่วมพัฒนา” โดย ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “บทบาทของรามาธิบดีในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และนำชมนิทรรศการ ถอดบทเรียน COVID-19

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล