You are here

กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรม Leadership Walk Round นำโดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะกรรมการประสานงานคุณภาพระบบดูแลสุขภาพ เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุและหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ติดตามนโยบายการบริการผู้ป่วยที่เชื่อมโยง COVID-19 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 3 และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์