You are here

รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาล

รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาล
รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาล
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงาน JOB FAIR "รับสมัคร พยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร/หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อสรรหาบุคลากรใน "ตำแหน่ง พยาบาล" ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและสนใจเข้าทำงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี