You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”63โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศิษย์เก่า APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน” เพื่อเป็นการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน และเป็นช่องทางสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้กับพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ต่อยอดการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกไปสู่งานวิจัย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าฯ ในการพัฒนาการสาธารณสุขและวิชาชีพการพยาบาล โดยมี รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร.เรณู พุกบุญมี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และรองเลขาธิการสภาการพยาบาล และนาวาโทหญิงรัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมแถลงข่าว

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล