You are here

การบรรยาย “มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ (ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนา)”

การบรรยาย มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ: ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนา
การบรรยาย มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ: ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนาการบรรยาย มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ: ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนาการบรรยาย มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ: ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนาการบรรยาย มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ: ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนาการบรรยาย มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ: ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนาการบรรยาย มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ: ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนา
 

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย “มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ (ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนา)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรรามาธิบดีที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โอกาสนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดไปยัง ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)