You are here

ประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “โต เต็ม ตัว”

ประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ โต เต็ม ตัว
ประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ โต เต็ม ตัวประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ โต เต็ม ตัว
ประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ โต เต็ม ตัวประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ โต เต็ม ตัวประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ โต เต็ม ตัว
 
     หน่วยเว็บไซต์ งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “โต เต็ม ตัว” รอบชิงชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก อ. ดร. นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประกวดเว็บไซต์ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่งานการศึกษาต่อเนื่อง และรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ     
      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์