You are here

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานงานการศึกษาต่อเนื่อง
 

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ และยังได้เยี่ยมชมงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล