You are here

กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรม Leadership Walk Round นำโดย รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการประสานงานคุณภาพระบบดูแลสุขภาพ เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ติดตามนโยบายการบริการผู้ป่วยที่เชื่อมโยง COVID-19 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์