You are here

แถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”

แถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง
แถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรงแถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง
แถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรงแถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรงแถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรงแถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรงแถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรงแถลงข่าว บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า เลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และการเลิกสูบบุหรี่ในที่พักอาศัย เช่น บ้านและคอนโดมีเนียม ควรปลอดบุหรี่ 100% เนื่องจากส่งผลกระทบรุนแรงต่อสมาชิกในครอบครัว โดยมีผู้ร่วมแถลง ได้แก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว และรองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผศ. ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนางอรุณี ชื่นชนม์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน ซึ่งมี คุณช่อผกา วิริยานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล