You are here

อบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน

อบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน
อบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนอบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน
 

อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ร่วมกับศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวน 57 คน        

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี