You are here

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2020” โดยมี รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่าง ๆ และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล